Yhtiön vuosikatsaus 2020

Asenne ratkaisee aina

MV-Jäähdytys Oy:n vuosi on ollut monilta osin poikkeuksellinen. Kansainvälisestä pandemiasta huolimatta yhtiö on laajentunut ja kehittynyt myös kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Orgaaninen kasvu on seurausta maantieteellisen toiminta-alueemme kasvusta, sisäisten prosessiemme aktiivisesta kehittämisestä, toimiala- ja merkkiriippumattomasta osaamisestamme sekä sisukkaasta palveluasenteestamme.

Kaikessa tekemisessämme on loppupeleissä kyse asenteesta, joka kuuluu MV-Jäähdytyksen perusluonteeseen. Mitä tahansa yhtiössämme tehdään  – se tehdään hyvin. Se on tahtotila, joka kertoo arvostuksestamme asiakastamme, itseämme ja yhtiötämme kohtaan. Yhtiömme eri rooleissa tehdään niin itsenäistä työtä, että todellista lisäarvoa luodaan vain silloin, kun ihminen haluaa itse yltää parhaimpaansa. Oikea asennoituminen kietoutuu siten sitoutumiseen. Kolmas edelläkävijyyteen vaadittava komponentti on osaaminen. Yksittäisen kentälle saapuvan asentajan taustalla seisoo kokonainen lauma kumppaneita, hankintalogistiikan ja teknisen tuen kollegoita, osaamista ja alan uusimpia työkaluja. Yksittäinen ihminen on aina niin vahva, kuin hänen takanaan seisova yhteisönsä.

Kehityksen vuosi takana

MV-Jäähdytys Oy on tunnetusti palvellut jo 50 vuoden ajan kylmä- ja pakkastilojen, jäähdytyslaitteistojen ja lämpöpumppujen asennus-, huolto- ja korjaustarpeissa. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun ammattikeittiöasiakkaita on kyetty palvelemaan kokonaisvaltaisesti elintarvikkeiden säilytyksen lisäksi myös elintarvikkeiden valmistusprosesseissa keittiölaitteiden puolella. Kaikki ammattikeittiön huoltopalvelut voidaan siis nyt tuottaa yhden ja saman yhtiön toimesta. Laajennus oli luontainen askel olemassa olevaa asiakaskuntaa ja heidän tarpeitaan ajatellen. Päätös on osoittautunut oikeaksi ja siitä on muodostunut kilpailukentällä yksi yhtiön erilaistumiskeinoista.

Yhdeksi kuluneen vuoden tärkeimmäksi kehitysaskeleeksi voidaan mainita uuden, itse kehittämämme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto heti vuoden vaihtuessa. Valtavirrasta poiketen kaikki yhtiön operatiiviset toiminnot päätettiin yhdistää samaan rajapintaan. Sisäistä kommunikointia ja vasteaikaa tehostettiin sekä kokonaan uusia, asiakasta palvelevia toimintoja kehitettiin.

Uusi järjestelmä on vahvistanut yhtiön olemassa olevia kilpailukärkiä kuten palvelun nopeutta. Ripeä vasteaika ei jää ainoastaan siihen, miten nopeasti työt aloitetaan tilauksen jälkeen. Todellinen nopeus kattaa kaiken asiakaspalvelukanavien läpimenoajasta työnjohtajien ongelmanratkaisukykyyn, teknisen tuen saatavuuteen, varaosien toimitusketjuun sekä projektityön yksityiskohtaisen tarjouslaskennan toimitusaikaan saakka. Myös MV-Jäähdytyksen ennakointikyky on kehittynyt käyttöönoton myötä. Kunnossapitotoimenpiteistä ylläpidetään jatkuvaa huoltostatistiikkaa, jotta henkilöstön työskentelyä voidaan fokusoida oikeisiin asioihin. Paikalla oleva asentaja tarkkailee ja dokumentoi myös muiden laitteistojen kuntoa sekä huoltotarpeita ja kommunikoi ajantasaisesti yhtiön logistiikkaorganisaation kanssa.

MV-Jäähdytyksellä on nyt toimipisteet Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Varsinais-Suomessa. Toimiala- ja palvelualuelaajennusten mahdollistamisessa ovat olleet mukana TH-Line Oy:n fuusio 31.12.2019, Huoltopalvelu Hirvosen liiketoimintakauppa syksyllä 2019 sekä Enertest Oy:n fuusio 31.8.2020. Taataksemme saatavuutemme ja vasteaikamme myös tulevaisuudessa, järjestämme koulutuksia ja rekrytointeja aina etupainotteisesti.  Vuonna 2020 asiantuntemuksemme on kasvanut tasaisesti aina 170 työntekijään saakka.

Henkilöstön lisäkouluttaminen ja prosessien yhtenäistäminen on ollut sujuvaa ja yhtiön ensiluokkainen palvelu on kyetty takaamaan myös fuusioiden myötä tulleille, uusille asiakkaille. Muuttuvassa toimintaympäristössä tehdyt harppaukset ovat olleet mahdollisia ainoastaan henkilöstön hyvän asenteen ja organisaation nopean mukautumiskyvyn vuoksi. Esimerkiksi Turussa on jo yhden vuoden aikana otettu hyvä jalansija koko Länsi-Suomen markkinasta eikä poikkeuksellinen vuosi ole vaikuttanut huoltosopimustemme kysyntään. Se on meille vallitsevissa olosuhteissa aivan erityinen, asiakkailtamme saadun luottamuksen osoitus.

Kehitys pysähtyy ainoastaan tyytyväisyyteen

Vuoden 2020 aikana organisaatiotamme on vahvistettu uusilla operatiivisilla, hallinnollisilla ja asiantuntijarooleilla. MV-Jäähdytyksen uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin 20.7.2020 DI, eMBA Ilpo Mäkelä. Aiempi toimitusjohtaja Lasse Virkki jatkaa tehtäviään yhtiön kehitysjohtajana sekä Tampereen aluejohtajana. Yhtiömme uusilla roolituksilla on mahdollistettu erikoistuminen sisäisiin vahvuuksiimme sekä keskittyminen ulkoisiin asiakastarpeisiin. Tästä yhtenä esimerkkinä on uusi teknisen tuen toiminto, joka on perustettu varmistamaan palvelumme laatua sekä auttamaan asiakasta haastavissa käyttötilanteissa. Olemassa olleiden ja uusien asiakasryhmien väliltä on löydetty paljon samankaltaisuuksia, mutta myös eroavaisuuksia. Laitteisto tai järjestelmä voi olla joko keskeinen osa liiketoimintaa tai toimia tuki- ja mukavuustekijänä asiakasyrityksessä. Laitteen rooli määrittää tilattavien palveluiden merkitystä ja palvelunopeuden kriittisyyttä. Epävarma taloustilanne on johtanut siihen, että asiakkaidemme äkilliset korjaustarpeet ovat ilmaantuneet nopeammissa sykleissä. Toimialasta riippumatta, palvelun nopeus on lisännyt merkitystään. Olemme oppineet entistäkin reaktiivisemmiksi ja kiristäneet tavoiteaikojamme palvelunopeuden suhteen.

Kylmäaineiden maailmassa EU:n F-kaasuasetus on jo pitkään ohjannut laitteiden omistajien, myyjien, huoltajien, asentajien, alan opiskelijoiden, palveluntarjoajien ja valvovien viranomaisten päätöksiä. Kylmäalan laitevalmistajien ja kemikaaliteollisuuden suuryritysten tekemät teknologiavalinnat puolestaan viitoittavat tulevaisuudessa otettavia suuntia. Selkeisiin trendeihin luetaan samat teemat kuin mitä EU:n F-kaasuasetus ajaa eteenpäin: kylmäaineiden ekologisuus ja laitteiden energiatehokkuus.

Olemme myös kuunnelleet saamiamme palautteita ja poimineet asiakaskunnasta nousseita hiljaisia signaaleja. Paras palaute koskee henkilöstömme asennetta ja teknisiä kyvykkyyksiä. Kehittämistä puolestaan vaatii viestinnän määrä ja sen johtaminen. Tulemme keskittymään muun muassa siihen, kuinka varmistetaan asiakasyrityksemme kaikkien kontaktihenkilöiden tavoittaminen ja saattaminen saman viestinnän piiriin. Kommunikoinnin lisääminen tulee olemaan tärkeimpiä asioita asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Entistä vahvempana vuoteen 2021

Projektiliiketoiminnan kehittämisessä otettiin vuoden vaihteessa merkittävä edistysaskel. Projekteihin liittyviin ostotoimeksiantoihin kytkettiin yhtiön koko osto-organisaatio tueksi ja samalla tarjouslaskentaa sekä tavaratoimituksen seurantaa automatisointiin. Tästä johtuen projektiliiketoimintamme on asiakkaalle entistä nopeampaa ja joustavampaa. Käytännössä se näkyy niin, että kykenemme reagoimaan työmaan aikataulua hidastaviin tai nopeuttaviin seikkoihin siten, että henkilöstöä vapautetaan ja kiinnitetään ketterästi eri työmaiden tarpeiden kesken.

Kaiken kehitystyön ja uudistusten myötä odotamme, että luontainen, hallittu kasvu tulee jatkumaan myös vuonna 2021. Asiakaskuntaamme kuuluu lukuisten pienyritysten lisäksi keskisuuria ja suuria yrityksiä sekä valtakunnallisia laitevalmistajia ja valtakunnallisesti toimivia loppukäyttäjäasiakkaita. Asiakas edellä tehty laajentuminen edellyttää siten henkilöstöresurssien varmistamista myös tulevaisuudessa. Oma, yhdessä TE-keskusten kanssa luotu koulutusohjelmamme vastaa tähän tarpeeseen. Vuoden alussa valmistuu kokonainen vuosikurssi uusia, iloisia ammattilaisia vastaamaan asiakkaidemme kaikista kiperimpiinkin haasteisiin.

Vuonna 2021 tullaan jatkamaan panostuksia sisäiseen kehitystyöhön. Sisäisten järjestelmiemme kehitystyön lisäksi myös operatiivisten toimintatapojemme, brändimme ja viestintämme työstäminen jatkuu. Henkilöstömme osaamista ja koulutusmahdollisuuksia tullaan lisäämään ja yhtiön urakehitysmahdollisuuksia tuodaan näkyvämmäksi. MV-Jäähdytys Oy kiittää asiakkaitaan ja henkilöstöään kuluneesta vuodesta. Monet asiakkaistamme ovat taistelleet tähän astisen historiansa vaikeinta vastustajaa vastaan, mutta tätäkään sotaa ei käydä yksin. MV-Jäähdytys on ollut taistoissa mukana tukemalla vahingoittuneimpia toimialoja yrityslahjoissaan, joustamalla laskutusehdoissaan sekä esittämällä räätälöityjä, omaperäisiäkin ratkaisuja, jotta asiakkaidemme pakollisiin investointitarpeisiin on saatu lisäaikaa. Elämme asiakkaidemme kanssa samalla puolella ja kuljemme samoja päämääriä kohden. Kaikkea toimintaamme ohjaa perusajatus siitä, että asiakkaidemme elämä ja yritystoiminta on mahdollisimman mutkatonta ja turvallista. Pyydämme myös jatkossa henkilöstöltämme ja asiakkailtamme palautetta tulevia kehitysaskeliamme varten. Tässä vaiheessa kiitämme pitkäjänteisestä yhteistyöstä sekä luottamuksesta yhtiötämme kohtaan.

 

Toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä 15.1.2021

mv-jaahdytys